Wybrane realizacje

 • Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcin, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta.
 • Przebudowa dróg powiatowych – ulic Kopernika, Szeroka, Partyzantów i Słowackiego w m. Opatów
 • Roboty interwencyjno- remontowe w latach 2014-2015 z bieżącego utrzymania mostów, odwodnienia i barier ochronnych będących w administracji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – Rejony Dróg Wojewódzkich
 • Remonty i konserwacja odwodnienia, chodników i poboczy w obrębie pasa drogowego dróg krajowych na terenie GDDKiA O/Kielce, Rejon w Kielcach
 • Remont cząstkowy nawierzchni w technologii masą bitumiczną wbudowaną na gorąco na terenie wszystkich gmin powiatu koneckiego polegający na sfrezowaniu nawierzchni do profilu, pokryciu ubytku (łaty) połączeniem cienkowarstwowym (emulsją asfaltową) oraz uzupełnieniu ubytku masą mineralno- bitumiczną (warstwa ścieralna dla ruchu KR2)
 • Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowice w technologii recyklingu przy założeniu 30% materiału Inwestora
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 0215T Kozłów – Wiśnicz- Lasochów -dr.pow. Nr. 0152T polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Kozłów
 • Budowa chodnika dla pieszych na drodze powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno
 • Budowa chodnika dla pieszych w Dobromierzu, ul. Leśna w ciągu drogi powiatowej nr 0255T
 • Budowa chodnika dla pieszych z elementami odwodnienia przy drodze powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 0258T w miejscowości Wola Świdzińska
 • Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 0247T w miejscowości Łachów
 • Budowa ciągu pieszego w msc. Ruda Strawczyńska gm. Strawczyn -Etap I
 • Remont dróg lokalnych i rolniczych w gminie Fałków
 • Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie ŚUW
 • Remonty cząstkowe na terenie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Bodzechów
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia –Ostrowiec Św. wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia.
 • Rozbudowa dw. Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap I: Droga nr 786 na odcinku Łopuszno – Kielce”.
 • Rozbudowa drogi gminnej 000618T Daleszyce – Niwki na terenie gminy Daleszyce

Galeria wybranych realizacji: