Aktualności

„Albud- Błaszczyk, Bednarczyk”- Sp. J informuję, że realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych z wykorzystaniem kruszyw z recyklingu”

Cel projektu
Celem projektu jest rozpoczęcie produkcji nowoczesnych elementów prefabrykowanych. Wprowadzone produkty będą stanowiły innowację na rynku krajowym ze względu na wykorzystanie do ich produkcji kruszyw z recyklingu. Zadanie zostanie zrealizowane w oparciu o poniesione wydatki na zakup następujących urządzeń:
– maszyna hydrauliczna do produkcji prefabrykatów wraz z formami
– wózek ręczny
– mieszalnik
– zestaw urządzeń do produkcji ścianek czołowych typu skrzydłowego
– zestaw urządzeń do produkcji kołnierzowych zakończeń przepustu
– zestaw urządzeń do produkcji ścianek czołowych typu płaskiego
– wibrator pogrążalny

Planowane efekty
Wymienione środki trwałe zostaną użyte do wyprodukowania i wprowadzenia na rynek 21 nowych produktów, z czego 12 stanowić będą rury a 9- trzy rodzaje zakończeń przepustowych. Do realizacji celów projektu zostaną zatrudnione 3 dodatkowe osoby.
Dodatkowym efektem realizowanego projektu będzie: efektywność ekologiczna i ekonomiczna, zmniejszenie kosztów wytworzenia, wzrost sprzedaży, wzrost zatrudnienia, obniżenie kosztów świadczonych usług.

Wartość projektu: 372.204,15
Wkład Funduszy Europejskich: 242.084,00

 

 

 

Firma „Albud – Błaszczyk, Bednarczyk -Spółka Jawna” w wyniku otrzymanego dofinansowania w ramach działania 2.5 Wsparcie Inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych z wykorzystaniem kruszyw z recyklingu” CZĘŚĆ 1 , CZĘŚĆ 2, CZĘŚĆ 3 ogłasza postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego.

I. Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1.
1A) Maszyna hydrauliczna do produkcji rur prefabrykowanych (kod CPV- 42000000-6)
Wymagane minimalne parametry techniczne:
– obsługa maszyny: 1 osoba,
– wysokość elementu: 1000 mm,
– średnica rdzenia: 300-600 mm,
– średnica płaszcza: 800 mm,
– pojemność kosza zasypowego: 1,2 m3,
– pojemność zbiornika oleju: 225 l,
– moc zainstalowana: 36 kW,
– czas cyklu: ~ 4 min.
1B) Formy skrzydełkowe do produkcji ścianek czołowych typu skrzydłowego (kod CPV- 42000000-6)
Wymagane minimalne parametry techniczne:
Forma powinna zawierać elektrowibrator.
– formy skrzydełkowe fi: 400, 500, 600,
– wkładki proste/ stożkowe fi: 400, 500, 600.
– blaty do form fi: 400, 500, 600.
1C) Formy na kołnierzowe zakończenie przepustu (kod CPV- 42000000-6)
Wymagane minimalne parametry techniczne:
Forma powinna być wyposażona w elektrowibrator zamontowany w rdzeniu.
– formy na kołnierzowe zakończenie do rur fi: 400, 500, 600,
– pierścienie dolne skośne fi: 400, 500, 600,
– pierścienie górne fi: 400, 500, 600.
1D) Formy na ścianki czołowe typu płaskiego (kod CPV- 42000000-6)
Wymagane minimalne parametry techniczne:
– formy na ściankę fi: 400, 500, 600,
– wkładki proste do form fi: 400, 500, 600.
1E) Wózek ręczny (kod CPV- 34912100-4)
Wymagane minimalne parametry techniczne:
– typ wózka: paletowy
– zakres podnoszenia: 85-200 mm
– średnica nominalna obsługiwanych rur 300-600mm
– średnica kół 200 mm
– udźwig 2500 kg
– masa własna ok. 300 kg
– podłoże do pracy wózka: równe i twarde
CZĘŚĆ 2.
2. Mieszalnik do betonu (kod CPV- 43413000-1)
Wymagane minimalne parametry techniczne:
– moc silnika 7,5 KW,
– pojemność robocza 0,5 m3,
– ilość łopatek: 5+2 zagarniające
– wymiary bębna: 1500 x 700 mm,
– zasilanie 3 fazowe 400V.
CZĘŚĆ 3.

3. Wibrator pogrążalny (kod CPV- 42000000-6)
Wymagane minimalne parametry techniczne:
– napęd z wałkiem giętkim 5 m oraz buławą fi 48 mm,
– silnik elektryczny o mocy 2,3 kW,
– waga ok. 5,4 kg,
– wymiary 244x345x229 mm.
– ilośc obrotów 18000/1 min.

Dodatkowo prosimy o podanie informacji w zakresie:
1. Koszt części zamiennych
2. Koszt przeglądów

II. Planowany termin realizacji

Do 31.12.2017 (przez termin rozumie się montaż i uruchomienie w lokalizacji –Oblęgorek, ul.Kalinowa)

III. Warunki udziału w postępowaniu

1. Składana oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiającą wykonanie zamówienia, dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jak również znajdować się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia (Załącznik nr 2)
5. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (Załącznik nr 3)

IV. Warunki, miejsce i termin składania ofert

Oferent musi złożyć nastepujace dokumenty:
1. Uzupełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
2. Podpisane Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2
3. Podpisane Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowiące załącznik
nr 3
4. Oferty niekompletne, zawierające błędy oraz niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia i/lub innymi wymaganiami Zamawiającego zostaną odrzucone.
5. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT i innych kosztów do poniesienia wynikających z realizacji zamówienia.
6. Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 31.08.2017r. do godziny 15.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Albud- Błaszczyk, Bednarczyk Sp.j, ul. H.Sienkiewicza 40, 26-067 Oblęgorek osobiście, drogą pocztową lub skan na adres: albud2@op.pl. W każdym z wymienionych sposobów o przyjęciu oferty przez Zamawiającego celem jej rozpatrzenia decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
7. Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą przyjęte.
8. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Paweł Błaszczyk (Wspólnik) tel. 665-998-715oraz e-mail: albud2@op.pl.
9. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e- mail. Ponadto informacja o wyborze oferenta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego tj. albud-oblegorek.pl.

V. Kryteria oceny ofert

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o nastepujace kryteria:
a) Cena netto- waga 60%- maksymalna liczna punktów-60 pkt
Oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg. wzoru:

najniższa cena oferty netto spośród ważnych ofert
———————————————————-               x 60 %
cena badanej oferty netto

a) Okres gwarancji i rękojmi – waga 40%- maksymalna liczba punktów- 40 pkt
Oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg. wzoru:

Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi spośród ważnych ofert
———————————————————————-                x 40 %
Okres gwarancji i rękojmi oferty rozpatrywanej

Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi – 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu
Odbioru.
Maksymalny okres gwarancji 36 miesięcy
Oferty z okresem gwarancji i rękojmi niższym niż 12 miesięcy zostaną odrzucone.
Oferty z okresem gwarancji i rękojmi 12 miesięcy otrzymają 0 pkt.
Oferty z okresem gwarancji i rękojmi 24 miesiące otrzymają 20 pkt.
Oferty z okresem gwarancji i rękojmi 36 miesięcy otrzymają 40 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów za wszystkie kryteria oceny ofert.

VI. Pozostałe informacje

1. Zamawiający zastrzega, że rozliczenie zakupu nastąpi na podstawie podpisanej umowy, protokołu odbioru oraz prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury/rachunku za dostarczony towar według zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian/unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
3. Zamawiający nie planuje udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Oferent może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
6. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

VII. Wykaz załączników

1. Załącznik 1 – Formularz ofertowy.
2. Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

załacznik nr.1
załacznik nr.2
załacznik nr.3
Zapytanie ofertowe

 

Uzupełnienie treści zapytania ofertowego nr 1/2017 oraz zmiana terminu składania ofert, który upływa dnia 15.09.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający uzupełnił  i zmienił treść zapytania ofertowego nr 1/2017 wraz z załącznikiem- zapytanie ofertowe w następujący sposób:

Zmienia się opis przedmiotu zamówienia w Cz.1 który otrzymuje brzmienie:
CZĘŚĆ 1.
1A) Maszyna hydrauliczna do produkcji rur prefabrykowanych (kod CPV- 42000000-6)
Wymagane minimalne parametry techniczne:
– obsługa maszyny: 1 osoba,
– wysokość elementu: 1000 mm,
– średnica rdzenia: 300-600 mm,
– średnica płaszcza: 800 mm,
– pojemność kosza zasypowego: 1,2 m3,
– pojemność zbiornika oleju: 225 l,
– moc zainstalowana: 36 kW,
– czas cyklu: ~ 4 min.
– elementy składowe maszyny: forma do rur fi 400,500,600- po 1 szt., pierścień górny fi 400,500,600- po 1 szt., pierścień dolny fi 400,500,600- po 30 szt.
1B) Formy skrzydełkowe do produkcji ścianek czołowych typu skrzydłowego (kod CPV- 42000000-6)
Wymagane minimalne parametry techniczne:
Forma powinna zawierać elektrowibrator.
– formy skrzydełkowe fi: 400, 500, 600,- po 1 szt.
– wkładki proste/ stożkowe fi: 400, 500, 600.- po 3 szt.
– blaty do form fi: 400, 500, 600.- po 10 szt.
1C) Formy na kołnierzowe zakończenie przepustu (kod CPV- 42000000-6)
Wymagane minimalne parametry techniczne:
Forma powinna być wyposażona w elektrowibrator zamontowany w rdzeniu.
– formy na kołnierzowe zakończenie do rur fi: 400, 500, 600,- po 1 szt.
– pierścienie dolne skośne fi: 400, 500, 600,- po 10 szt.
– pierścienie górne fi: 400, 500, 600.- po 2 szt.
1D) Formy na ścianki czołowe typu płaskiego (kod CPV- 42000000-6)
Wymagane minimalne parametry techniczne:
– formy na ściankę fi: 400, 500, 600,- po 3 szt.
– wkładki proste do form fi: 400, 500, 600.- po 3 szt.
1E) Wózek ręczny (kod CPV- 34912100-4)
Wymagane minimalne parametry techniczne:
– typ wózka: paletowy
– zakres podnoszenia: 85-200 mm
– średnica nominalna obsługiwanych rur 300-600mm
– średnica kół 200 mm
– udźwig 2500 kg
– masa własna ok. 300 kg
– podłoże do pracy wózka: równe i twarde

Zmienia się pkt .6- Warunki, miejsce i termin składania ofert, który otrzymuje brzmienie:
6. Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 15.09.2017r. do godziny 15.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Albud- Błaszczyk, Bednarczyk Sp.J. ul. H. Sienkiewicza 40, 26-067 Oblęgorek osobiście, drogą pocztową lub skan na adres: albud2@op.pl. W każdym z wymienionych sposobów o przyjęciu oferty przez Zamawiającego celem jej rozpatrzenia decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Zapytanie ofertowe po zmianach

Zmiana terminu składania ofert, który upływa dnia 30.09.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający wydłużył termin składania ofert który upływa w dniu 30.09.2017.
Zmienia się pkt .6- Warunki, miejsce i termin składania ofert, który otrzymuje brzmienie:

6. Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 30.09.2017r. do godziny 15.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Albud- Błaszczyk, Bednarczyk Sp.J. ul. H. Sienkiewicza 40, 26-067 Oblęgorek osobiście, drogą pocztową lub skan na adres: albud2@op.pl. W każdym z wymienionych sposobów o przyjęciu oferty przez Zamawiającego celem jej rozpatrzenia decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Zmiana treści zapytania ofertowego nr 1/2017 oraz zmiana terminu składania ofert, który upływa dnia 04.10.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający po uzyskaniu zgody Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zmienił treść zapytania ofertowego nr 1/2017 wraz z załącznikiem- zapytanie ofertowe w następujący sposób:

Zmienia się opis przedmiotu zamówienia w Cz.2 który otrzymuje brzmienie:
CZĘŚĆ 2.
2. Mieszalnik do betonu (kod CPV- 43413000-1)
Wymagane minimalne parametry techniczne:
– napęd hydrauliczny
– pojemność robocza 0,5 m3,
– wymiary bębna: 1500 x 700 mm

Zmienia się pkt .6- Warunki, miejsce i termin składania ofert, który otrzymuje brzmienie:
6. Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 04.10.2017r. do godziny 15.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Albud- Błaszczyk, Bednarczyk Sp.J. ul. H. Sienkiewicza 40, 26-067 Oblęgorek osobiście, drogą pocztową lub skan na adres: albud2@op.pl. W każdym z wymienionych sposobów o przyjęciu oferty przez Zamawiającego celem jej rozpatrzenia decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Zapytanie ofertowe po zmianach

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Albud- Błaszczyk, Bednarczyk informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania- Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 19.07.2017 wyłoniono następujących dostawców:

Cz.I- ZPUH Road Sp.z o.o, ul. Jędrzejowska 13, 29-100 Włoszczowa, cena brutto: 348.981,75 zł

Cz.II- Walz Trade Owczarek, Kamyk 11, 98-313 Konopnica, cena brutto: 20.787,00 zł.

Cz.III- FHU P-Masz Konrad Gad, ul. Częstochowska 10, 25-647 Kielce- cena brutto: 2.263,20 zł.

Protokół z wyboru ofert.